JRS – Isusovačka služba za izbjeglice

Bez prava na izbor, ali s pravom glasa!

Isusovačka služba za izbjeglice privodi kraju projekt koji je za cilj imao razmjenu najboljih praksi među osobama koje rade s mladima te osnaživanje mladih novopridošlica za kvalitetniju integraciju u europska društva. Radi se o Erasmus+ projektu u trajanju od 18 mjeseci, kojim je stvoreno strateško partnerstvo između 3 udruge koje rade s mladima u Hrvatskoj, Italiji i Grčkoj. Svrha projekta bila je osmišljavanje novih metoda rada s mladima i sastavljanje priručnika 👉 https://bit.ly/2DMAfkb s različitim aktivnostima koje je moguće primjenjivati u radu na uključivanju mladih u zajednicu i društvo u cjelini. Rad s mladim izbjeglicama u suštini predstavlja osnaživanje mladih da osvijeste svoju važnost, da zatraže i dobiju podršku, da koriste alate za psihološko rasterećenje te da pronađu načine kako da zadovolje vlastite potrebe u novoj okolini, odnosno kome da se obrate.

Partneri na projektu; Isusovačka služba za izbjeglice, InCo iz Italije te Poliana iz Grčke, sastavili su priručnik kojim adresiraju upravo navedeno, s namjerom da sve organizacije koje rade s mladima (ili onima koji se tako osjećaju) mogu u njemu dobiti nešto korisno i primjenjivo za svoju ciljnu skupinu.

Projekt je započeo istraživanjem potreba mladih novopridošlica te prepreka na koje nailaze na putu integracije, pa su provedene fokus grupe u zemljama partnerima na projektu, a ta nam je aktivnost omogućila uvid u to na koji način bismo najbolje mogli prilagoditi metode da odgovaraju stvarnim potrebama iskazanima u fokus grupama. Sukladno rezultatima razvili smo novih 5 metoda rada s mladima kojima smo željeli doskočiti preprekama te barem donekle podmiriti potrebe.

U sklopu projekta je organizirana i razmjena zaposlenika i volontera iz naših organizacija koji su jedni drugima pobliže predstavili svoje metode i način rada s mladima, a istovremeno su si pružili podršku u radu te se ohrabrili za nastavak daljnjeg rada. Organiziran je također i trening osnaživanja mladih novopridošlica koji borave u Hrvatskoj, kako bismo im predstavili širu paletu dionika u zajednici koji mogu podržati njihovu uspješnu integraciju u društvo, kako bi se mladi iz različitih gradova u Hrvatskoj međusobno povezali te kako bismo im pružili iskustvo strukturiranog, radioničkog tipa rada kroz koji su imali priliku osvijestiti svoje potrebe te snage i slabosti, doznati o funkcioniranju političkog sustava u Hrvatskoj te demokratskim vrijednostima Europske unije, ali i naučiti o kvalitetnoj komunikaciji te mogućnostima za psihološko, odnosno rasterećenje od stresa, kroz primjenu kreativnih metoda. Rezultat projekta je priručnik 👉 https://bit.ly/2DMAfkb objavljen na mrežnim stranicama partnera na projektu, a koji sadrži metode i aktivnosti za rad s mladim novopridošlicama, zajedno s rezultatima istraživanja provedenim na početku projekta. Metode rada je moguće prilagoditi za rad s bilo kojom skupinom ljudi koju želimo osnažiti za aktivnije sudjelovanje u društvenim procesima, ali i za veće osvještavanje vlastitih potreba te načina kako iste možemo podmiriti. Slobodni ste priručnik 👉 https://bit.ly/2DMAfkb skinuti s naše stranice te ga prilagođavati vašim potrebama u radu. Nadamo se da ćete pronaći u njemu nešto korisno i poticajno.

Pogledajte i VIDEO nastao u sklopu projekta: https://bit.ly/30Ozctl

JRS Manual on working with young newcomers

The Jesuit refugee service Croatia is currently in the final stage of a project “Stripped of choice, but given a voice!” that aimed at sharing best practices between youth workers and empowering young newcomers for quality integration in European societies. The project is part of Erasmus+ and the total duration is 18 months and it served to establish a strategic partnership among 3 NGOs that work with youths and refugees in Croatia, Italy and Greece.


The purpose of the project was designing new methods of work with young people and drafting a manual 👉https://bit.ly/33HN3mO that contains different activities that can be applied in social inclusion efforts of any youths. What working with young refugees is essentially about is getting the youth to become aware of their importance, to ask for and receive support, to use the available tools for psychological relief and to find ways to meet their needs in a new environment.


Partners in this project; Jesuit refugee service, InCo from Italy and Poliana from Greece, have drafted a manual which addresses the above mentioned, with the intention that all the organisations working with young people (or those who feel that way) can find something useful and applicable for their target group.


The project started with a research in which we wanted to learn about young newcomer’s needs and obstacles they face in the process of integration. Therefore, we conducted focus groups in our countries. That activity provided us with an insight into ways in which we could best adapt our methods to address real needs stated in the focus groups. According to research results we developed 5 new methods of working with the youth that aim at overcoming obstacles and meeting the needs at least to an extent.
As part of the project we also organized an exchange of our organisation’s staff and volunteers who used this opportunity to present their working methods to each other, but also to support each other’s work and encourage one another for future work and efforts. We also organized a training to empower young newcomers who reside in Croatia, in order to acquaint them with a palette of stakeholders within the community who can support their integration and inclusion in the society. The idea was that youth from different parts of Croatia can connect better and to experience a structured, workshop type of work, through which they had a chance to become more aware of their needs, along with their personal strengths and weaknesses, learn about how the political system in Croatia works and what democratic values the EU promotes, but also to learn about quality communication and possibilities for psychological and stress relief through the application of some creative methods.


The result of the project is a manual 👉https://bit.ly/33HN3mO  published on the partners’ web pages which contains methods and activities for working with young newcomers, along with research results from the focus groups conducted at the onset of the project. The methods can be adapted for working with any group of people whom we want to empower to engage more actively in social and civic processes, but also to become more aware of their needs and ways in which those needs can be met.

+ JRS “Stripped of choice, but given a voice!” VIDEO: https://bit.ly/30Ozctl